Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene gebruikersvoorwaarden van Zwolleheeftwerk.nl 2012 - 2013

HOOFDSTUK I.

Artikel 1. Definities.
1.1Zwolleheeftwerk.nl - Zwolleheeftwerk.nl is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nederland heeft werk B.V., tevens eigenaar en exploitant van de website en merk- en domeinnaam Zwolleheeftwerk. nl.
1.2 Zwolleheeftwerk.nl.- de website van Zwolleheeftwerk.nl.
1.3 Adverteerder / opdrachtgever - de (rechts)persoon c.q. de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de (rechts)persoon die Zwolleheeftwerk.nl wenst te gebruiken voor zijn arbeidsmarktcommunicatie, waaronder specifiek het plaatsen van vacatures en zoeken naar potentiële kandidaten.
1.4 Werkzoekende - de natuurlijke persoon die potentieel kandidaat is voor de arbeidsmarkt en gebruik maakt van Zwolleheeftwerk.nl door registratie op Zwolleheeftwerk. nl via het daarvoor speciaal ingerichte deel van deze website en/of plaatsing van zijn/haar curriculum vitae op Zwolleheeftwerk. nl.
1.5 Opdrachtbevestiging - de schriftelijke bevestiging van Zwolleheeftwerk.nl aan de Adverteerder / opdrachtgever inzake de gemaakte afspraken over de afname van pakketten en/of producten van Zwolleheeftwerk.nl waaronder, maar niet beperkt tot, a) een geplaatste advertentie voor zijn vacature(s) met eventueel ondersteunende bedrijfsinformatie op de site Zwolleheeftwerk. nl en/of b) een geplaatste zoekopdracht naar curriculum vitae(s) van Werkzoekende(n) in de CV database van Zwolleheeftwerk.nl.
1.6 Persoonsgegevens - door Gebruikers van Zwolleheeftwerk. nl te verstrekken gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens, e-mailadres.
1.7 Overmacht - elke, van de wil van Zwolleheeftwerk.nl, onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door Zwolleheeftwerk.nl jegens Adverteerder / opdrachtgever of Werkzoekende geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Zwolleheeftwerk.nl kan worden verlangd.
1.8 Gebruikers - onder Gebruikers worden verstaan: bezoekers van Zwolleheeftwerk. nl, Adverteerder / opdrachtgevers en Werkzoekenden

Artikel 2. Toepasselijkheid.
2.1. Deze algemene voorwaarden van Zwolleheeftwerk.nl zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Zwolleheeftwerk.nl en Gebruikers van Zwolleheeftwerk. nl waarop Zwolleheeftwerk.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, waaronder in elk geval de toegang en het gebruik van Zwolleheeftwerk. nl.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Gebruikers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst met Adverteerder / opdrachtgever
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Zwolleheeftwerk.nl zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Indien Adverteerder / opdrachtgever in wenst te gaan op een aanbieding of offerte van Zwolleheeftwerk.nl, ontvangt Adverteerder / opdrachtgever van Zwolleheeftwerk.nl een Opdrachtbevestiging, waarin onder meer de afgesproken diensten, de duur van de plaatsing en de prijs van de diensten zijn vastgelegd. Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat de door Adverteerder / opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Zwolleheeftwerk.nl (hetzij per fax, hetzij per post) retour is ontvangen. Het staat Zwolleheeftwerk.nl vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Er komt in elk geval een overeenkomst tot stand zodra de Adverteerder / opdrachtgever gebruik gaat maken van de mogelijkheden die Zwolleheeftwerk. nl biedt aan Adverteerder / opdrachtgevers.
3.2. Na totstandkoming van de Overeenkomst worden de afgesproken diensten in gang gezet. Vanaf dat moment draagt Adverteerder / opdrachtgever zorg voor de juiste en actuele gegevensverstrekking waaronder, maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens.
3.3. Het is Adverteerder / opdrachtgever niet toegestaan om de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Zwolleheeftwerk.nl.

Artikel 4. Doel en uitvoering overeenkomst
4.1. Zwolleheeftwerk.nl heeft primair als doel Adverteerder / opdrachtgevers en Werkzoekenden in staat te stellen om via Zwolleheeftwerk. nl contact met elkaar op te nemen inzake vacatures en secundair het geven van algemene informatie omtrent arbeidsmarktcommunicatie ter ondersteuning van het primaire doel.
4.2. Zwolleheeftwerk.nl zal een overeenkomst tussen Zwolleheeftwerk.nl en een Adverteerder / opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zwolleheeftwerk.nl zorgt daarbij voor de technische middelen en het platform voor Adverteerder / opdrachtgevers en Werkzoekenden, zoals bedoeld in het vorige lid. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Zwolleheeftwerk.nl kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat en is geen partij bij een eventuele overeenkomst tussen een Adverteerder / opdrachtgever en een Werkzoekende.
4.3. Zwolleheeftwerk.nl is gerechtigd om de totale of gedeeltelijke exploitatie van Zwolleheeftwerk. nl uit te besteden aan derden.

Artikel 5. Duur, opschorting en (tussentijdse) beëindiging
5.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode, m.u.v. het bepaalde in Hoofdstuk I, art. 8.3.
5.2 Elk der partijen heeft het recht de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij, ondanks ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn voor nakoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit genoemde overeenkomsten.

5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Zwolleheeftwerk.nl op de Adverteerder / opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Zwolleheeftwerk.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.4 Indien op het moment van de ontbinding als bedoeld in het vorige lid reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst zijn verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Zwolleheeftwerk.nl ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Zwolleheeftwerk.nl behoudt daarbij steeds het recht een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Betaling/incasso
6.1 Betaling door Adverteerder / opdrachtgever aan Zwolleheeftwerk.nl zoals in de Opdrachtbevestiging vastgelegd dient, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient voorts te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door Zwolleheeftwerk.nl aan te wijzen bankrekening.

6.2 Indien Adverteerder / opdrachtgever, nadat hij eenmaal is aangemaand te betalen, in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn dan is Adverteerder / opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. Adverteerder / opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat Adverteerder / opdrachtgever in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening.

6.3 Indien op enig moment blijkt dat de informatie van Adverteerder / opdrachtgever op Zwolleheeftwerk. nl strijdig is met deze algemene gebruikersvoorwaarden, is Zwolleheeftwerk.nl gerechtigd deze informatie per direct te verwijderen en/of Adverteerder / opdrachtgever uit te sluiten van gebruik van Zwolleheeftwerk. nl. Restitutie van de reeds aan Zwolleheeftwerk.nl gedane betaling(en) vindt dan niet plaats.
6.4 Indien Zwolleheeftwerk.nl genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor in redelijkheid gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door Adverteerder / opdrachtgever aan Zwolleheeftwerk.nl worden vergoed. Deze kosten bedragen tenminste 25% van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente, met een minimum van € 25,- .

Artikel 7. Zaken m.b.t. Werkzoekende
7.1. Werkzoekende draagt zorg voor de juiste en actuele gegevensverstrekking waaronder, maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot zijn/haar curriculum vitae. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens wordt het curriculum vitae van Zwolleheeftwerk. nl verwijderd.
7.2. Inschrijven is gratis voor Werkzoekende.
7.3. Zwolleheeftwerk.nl behoudt zich het recht voor om curriculum vitaes te verwijderen van Zwolleheeftwerk. nl in geval de inhoud inbreuk maakt op rechten van derden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.
8.1 De aansprakelijkheid van Zwolleheeftwerk.nl voor directe schade van Adverteerder / opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige plaatsing inzake de Opdrachtbevestiging is beperkt tot het bedrag dat Adverteerder / opdrachtgever voor deze plaatsing betaalt aan Zwolleheeftwerk.nl.
8.2 Zwolleheeftwerk.nl is jegens Adverteerder / opdrachtgever niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
8.3 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 9. Overmacht
Zwolleheeftwerk.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht.

Artikel 10. Diversen
10.1. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene gebruikersvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene gebruikersvoorwaarden onverminderd van kracht blijven.
10.2. Op deze algemene gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zwolle.
10.3. Deze algemene gebruikersvoorwaarden kunnen te allen tijde door Zwolleheeftwerk.nl worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op Zwolleheeftwerk. nl. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

HOOFDSTUK II. TOEGANG EN GEBRUIK ZWOLLEHEEFTWERK. NL


Artikel 1. Inhoud

1.1. Adverteerder / opdrachtgever en/of Werkzoekende dient ervoor zorg te dragen dat de omschrijving van de door hem aangeboden informatie (waaronder vacature, bedrijfsinformatie, curriculum vitae) overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en zo volledig mogelijk is.
1.2. De informatie die door Adverteerder / opdrachtgever en/of Werkzoekende wordt verstrekt op Zwolleheeftwerk. nl dient rechtstreeks verband te houden met het onder Hoofdstuk I, artikel 4.1 genoemde doel van Zwolleheeftwerk.nl. Zwolleheeftwerk. nl mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel of om diensten en/of producten in het algemeen aan te prijzen. Bij verwijzing naar een hyperlink dient deze direct relevant in verband met het genoemde doel te zijn. Zwolleheeftwerk.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht informatie en/of hyperlinks per direct te (laten) verwijderen.
1.3. Het is de verantwoordelijkheid van Adverteerder / opdrachtgever en/of Werkzoekende dat zijn/haar aangeboden informatie op Zwolleheeftwerk. nl geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstotend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.
1.4. Zwolleheeftwerk.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen aangeleverde teksten van onder meer vacatures in te korten of te wijzigen. Zwolleheeftwerk.nl behoudt zich ook het recht voor om informatie van Adverteerder / opdrachtgever en/of Werkzoekende op Zwolleheeftwerk. nl zonder opgave van redenen te verwijderen. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet uitsluitend, in de volgende gevallen:
• De inhoud inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
• De inhoud van de informatie van Adverteerder / opdrachtgever en/of Werkzoekende in strijd is met wet, goede zeden en/of onjuist, onvolledig of onrechtmatig is;
• De plaatsing van de informatie in strijd is met het doel van Zwolleheeftwerk.nl;
• Overeengekomen betalingen (gedeeltelijk) zijn uitgebleven;
• De opdrachtbevestiging na verzending niet getekend is geretourneerd of in zijn geheel niet is geretourneerd.
1.5. Adverteerder / opdrachtgever vrijwaart Zwolleheeftwerk.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de inhoud van de informatie van Adverteerder / opdrachtgever inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 2. Vorm
Het is uitdrukkelijk verboden om informatie te plaatsen op Zwolleheeftwerk. nl op een andere wijze dan is voorgeschreven door Zwolleheeftwerk.nl.

Artikel 3. Intellectueel eigendom
3.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Zwolleheeftwerk. nl, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen, berusten bij Zwolleheeftwerk.nl. Op deze rechten mogen door Gebruikers geen inbreuk worden gemaakt.
3.2 Zwolleheeftwerk.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de vacatures, bedrijfsinformatie en/of curriculum vitaes, noch voor de schending van (intellectuele eigendoms)rechten van Gebruikers of derden door openbaarmaking van voornoemde gegevens op Zwolleheeftwerk. nl
3.3 Het is Gebruikers of derden verboden om het concept van Zwolleheeftwerk. nl c.q. de gehele of gedeeltelijke inhoud van Zwolleheeftwerk. nl te verveelvoudigen, openbaar te maken, dan wel ter beschikking te stellen aan derden. Zulks geldt niet voor het downloaden en bekijken van Zwolleheeftwerk. nl voor eigen gebruik. Het is Gebruikers of derden tevens verboden om Zwolleheeftwerk. nl te verminken, vervormen dan wel op andere wijze onrechtmatige handelingen te verrichten op of met deze website.

Artikel 4. Mis/gebruik Persoonsgegevens
4.1 Het gebruik van (persoons)gegevens die via Zwolleheeftwerk. nl openbaar zijn geworden waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan in het kader van onder Hoofdstuk I, artikel 4 genoemde doel van Zwolleheeftwerk.nl.
4.2 Het is Gebruikers onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
• (Ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
• (Ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden;
• E-mail adressen van Gebruikers van Zwolleheeftwerk. nl te verzamelen.
4.3 Indien (gedeeltelijk) in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in dit artikel verbeurt de overtreder, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 2.000,- (zegge: Tweeduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk II, artikel 7.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1. Zwolleheeftwerk.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van Zwolleheeftwerk. nl.
5.2. Zwolleheeftwerk.nl is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
• Handelingen door derden verricht, waaronder het sluiten van overeenkomsten, die zouden zijn ingegeven door informatie op Zwolleheeftwerk. nl;
• De onmogelijkheid om Zwolleheeftwerk. nl te gebruiken;
• Onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie over Adverteerder / opdrachtgevers en/of Werkzoekenden op Zwolleheeftwerk. nl;
• Het onrechtmatig gebruik van Zwolleheeftwerk. nl, door een Gebruiker of derde(n);
• Handelingen van Gebruikers of derden, nadat een overeenkomst is gesloten door gebruikmaking van Zwolleheeftwerk. nl in de ruimste zin van het woord.
5.3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zwolleheeftwerk.nl of haar ondergeschikten met betrekking tot Zwolleheeftwerk. nl.

Artikel 6 Vrijwaring
Gebruikers vrijwaren Zwolleheeftwerk.nl voor alle aanspraken van andere gebruikers of derden in verband met de informatie, plaatsing, inhoud en gegevens die door hen op Zwolleheeftwerk. nl worden geplaatst c.q. verstrekt.

Artikel 7. Uitsluiting
Zwolleheeftwerk.nl behoudt zich het recht voor om Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van Zwolleheeftwerk. nl, waaronder maar niet beperkt tot degene die op enige wijze in strijd handelt met wet, openbare orde, goede zeden, de Opdrachtbevestiging, en/of onderhavige Algemene Voorwaarden en onverminderd het recht van Zwolleheeftwerk.nl om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Verwijzingen
8.1. Zwolleheeftwerk. nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Zwolleheeftwerk.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Bij gebruik van deze websites dient rekening te worden gehouden met de eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van deze websites.
8.2. Indien gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners dan zijn de privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Zwolleheeftwerk.nl is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 9. Beveiliging
Zwolleheeftwerk.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

HOOFDSTUK III. PRIVACY BELEID ZWOLLEHEEFTWERK.NL


Artikel 1. Persoonsgegevens
1.1. Zwolleheeftwerk.nl legt, bij afname van een abonnement, bestelling van een publicatie, gebruikmaking van de interactieve diensten op Zwolleheeftwerk. nl of bij andere contactmomenten, de van Gebruikers verkregen gegevens vast.
1.2. Zwolleheeftwerk.nl vindt het belangrijk om de door Adverteerder / opdrachtgever en Werkzoekende verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.
1.3. Indien gebruik wordt gemaakt van Zwolleheeftwerk. nl, dienen de gegevens van Adverteerder / opdrachtgever en Werkzoekende waaronder, doch niet beperkt tot, naam/adres/woon- of vestigingsplaatsgegevens en e-mailadres volledig, juist en actueel te zijn. Adverteerder / opdrachtgever en Werkzoekende garanderen wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van Zwolleheeftwerk. nl.
1.4. De Persoonsgegevens zullen aangewend worden om Adverteerder / opdrachtgever en Werkzoekende in staat te stellen om met elkaar in contact te treden.
1.5. In het kader van het tegengaan van misbruik van Zwolleheeftwerk. nl zullen naar aanleiding van hun onderbouwd verzoek Persoonsgegevens van gebruikers van Zwolleheeftwerk.nl ter beschikking worden gesteld aan opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving. Tevens kunnen in het genoemde kader IP-adressen ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2. Gebruik van persoonsgegevens
2.1. Door gebruikmaking van Zwolleheeftwerk. nl gaat Adverteerder / opdrachtgever en/of Werkzoekende ermee akkoord dat Persoonsgegevens, naast het onder Hoofdstuk III, artikel 1 genoemde en met inachtneming van wetgeving, verwerkt worden voor activiteiten op het gebied van analyse en siteverbetering en incidentele toezending van relevante (product)informatie van Zwolleheeftwerk.nl van haar of van zorgvuldig geselecteerde derden.
2.2. Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden, wanneer hiervoor een technische noodzaak is of in geval van het bepaalde onder Hoofdstuk III, artikel 1, lid 6.
2.3. Indien Adverteerder / opdrachtgever of Werkzoekende geen prijs stellen op informatie over (nieuwe) producten en diensten, dan kunnen de persoonsgegevens op schriftelijke verzoek aan Zwolleheeftwerk.nl via service@Zwolleheeftwerk. nl, geblokkeerd worden.
2.4. Adverteerder / opdrachtgever of Werkzoekende kunnen inzage vragen in de Persoonsgegevens die van hen zijn verwerkt -en eventueel foutief verwerkte Persoonsgegevens laten corrigeren door een mail te sturen naar info@Zwolleheeftwerk. nl.

Artikel 3. Bezoekgegevens
3.1. Op Zwolleheeftwerk. nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Op deze wijze kan Zwolleheeftwerk.nl haar dienstverlening verder optimaliseren.
3.2. Gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Zwolleheeftwerk.nl gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zwolleheeftwerk.nl gebruikt tevens cookies om informatie te verzamelen over haar Gebruikers, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Zwolleheeftwerk.nl en eventueel zorgvuldig geselecteerde derden.
3.3. Aan advertenties op Zwolleheeftwerk. nl kunnen cookies gekoppeld zijn. Deze houden o.a. bij welke advertenties aan Gebruikers vertoond zijn.
3.4. De cookies worden door Zwolleheeftwerk.nl zelf geplaatst maar de verwerking ervan vindt deels plaats door derden. Deze derden hebben echter geen toegang tot persoonlijke gegevens.
3.5 Op de sites van Zwolleheeftwerk.nl treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Zwolleheeftwerk.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Artikel 4. Wijzigingen
Zwolleheeftwerk.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Beleid. Op dit privacy Beleid is Nederlands recht van toepassing.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: woensdag 05 september 2012

Schrijf u nu in!

Voer uw e-mail adres in, stuur uw CV mee en schrijf u nu in voor uw eigen profiel om direct toegang te krijgen tot interessante vacatures.

CAPTCHA Image Herlaad captcha Speel captcha
Zwolle.heeftwerk.nl gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.